Germánska nová medicína (GNM)

Psychosomatika je náuka o vzájomnom pôsobení duševných a telesných procesov pri vzniku a liečení chorôb. Mohlo by sa preto zdať, že vplyv emócií na ľudský organizmus je náhodný a nepredvídateľný a v žiadnom prípade ho nemôžeme exaktne posudzovať. Ak zároveň definujeme slovo exaktný ako vedecky presný, dôkladný, dokonalý, bezchybný – teda ako systém či štruktúru, ktorá má vypracovanú presnú metódu, tak exaktnosť sa týka predovšetkým prírodných vied a nie je ju možné spájať s kategóriami psychosomatiky, pretože tieto sa odvodzujú od subjektívne prežívaných pocitových a emocionálnych stavov ľudskej mysle. Napriek tomu sa v tomto článku pokúsim tento predpoklad – teda, že vplyv emócií na ľudský organizmus je nepredvídateľný – minimálne spochybniť, ak nie vyvrátiť.

Najprv vám však rozpoviem jeden príbeh z dávnej histórie ľudstva:

Priemyselná revolúcia koncom 18.storočia je úzko spätá s vynálezom nového zdroja energie – parného stroja – konštruktérom ktorého sa stal v roku 1784 James Watt. Wattov parný stroj odstránil závislosť na vodnej energii, nastal vek pary a nebývalý proces industrializácie. Ovšem sila pary bola objavená takmer o 2000 rokov skôr. Grék Heron už okolo roku 100 pre naším letopočtom v starovekej Alexandrii objavil čosi na spôsob parného stroja a poslal celé zariadenie svojmu kráľovi ako zaujímavú hračku. Bol to parný reaktívny stroj, tzv. Heronova banka. Nápadu sa však nikto nechopil a vek pary a moderného priemyslu musel počkať ešte 2000 rokov.

Viete o tom, že pred necelými 40-timi rokmi sa mohla zmeniť celá akademická medicína (vrátane tej alternatívnej)?

Budeme čakať znovu 2000 rokov?

Ale prečo?

Rozpoviem Vám o čo vlastne ide:

Medzi prvou zmienkou o psychosomatike do dneška uplynulo už 200 rokov, pričom sa ňou zaoberalo množstvo autorít, ktorých práce nájdeme medzi viac či menej uznávanými alebo zabudnutými. Medzi všetkými protagonistami len ťažko nachádzame meno Dr. Ryke Geerd Hamera (17.5.1935 – 2.7.2017), nemeckého lekára, ktorý je autorom princípov a postupov tzv. Germánskej novej medicíny (GNM), známej aj pod názvom Nová medicína. Svoj objav publikoval po prekonaní rakoviny semenníkov, ktorú – ako sám uvádza – považuje za psychosomatický dôsledok emocionálneho stresu po zastrelení jeho syna, ktorý po sto dňoch v kóme zomrel v jeho náručí. Dr. Hamer bol za svoj objav celý život prenasledovaný, zomrel ako 82-ročný v Nórsku v roku 2017.

Nová medicína bola objavená v roku 1981. Je to prírodná veda založená na piatich prírodných zákonoch (teda nie na hypotéze), podľa ktorej je možné reprodukovať – striktne pragmaticky a vedecky – akýkoľvek prípad ochorenia. Je prvou príčinnou terapiou založenou na paralelnom skúmaní psyché (teda emócií), mozgu a orgánu človeka. Nová medicína popisuje exaktne lekársko-biologické súvislosti živého organizmu, jednotu psychiky, mozgu a orgánu, tak ako to zatiaľ neurobila žiadna akademická ani iná alternatívna medicína. Jej hlavným posolstvom a odkazom je, že sme to práve a jedine my, ktorí sme tvorcami svojich ochorení aj nášho zdravia, pričom sme schopní vedomého posunu v obidvoch smeroch. Je to naozaj len na Vašom rozhodnutí. Práve objavom Dr. Hamera sa dostávame k prepojeniu mysle a tela, ktorú síce alternatívna medicína brala ako axiómu, ale rečou akademickej medicíny ju nikdy nedokázala precízne, biologicky a vedecky zdôvodniť, čím prakticky len reprodukovala pokusy akademickej medicíny inými prostriedkami.

Dr. Hamerovi sa podarilo odkryť biologický zmysel našich ochorení, zmenil vnímanie ochorení a na základe prírodovedeckých zákonitostí a ním objavených pravidiel vytvoril fenomenálny systém obrazu o fungovaní, vzniku a zániku chorôb u človeka v autentickej prepojenosti tela a duše, teda ochorenia a prežívaných emócií.
Hamerova licencia na výkon lekárskeho povolania bola zrušená v roku 1986 s odôvodnením súdu, z dôvodu – citujem: „nedostatku tolerancie k iným metódam liečenia“. Nie je našou úlohou posudzovať ani obhajovať konkrétnu činnosť a prácu Dr. Hamera, je však pozoruhodné, že bol zatiaľ jediným, ktorý psychosomatické príčiny chorôb systematizoval a charakterizoval ako prírodný (teda biologický) zákon a odvodzuje ich v príčinnom slede od charakteru vnútorne prežívaného emocionálneho konfliktu, cez k nim priradené konkrétne časti mozgu ako „riadiacej jednotky“ a z toho vyplývajúceho somatického prejavu konkrétneho chorého orgánu.

Práve vzhľadom k exaktnosti jeho tvrdení by bolo ich overenie doslova „hračkou“. Stalo sa: 11. septembra 1998 Trnavská univerzita potvrdila správnosť prírodných zákonitostí objavených Dr. Hamerom. Podľa spomienok Ewy Leimer – spolupracovníčky Dr. Hamera – sa tak stalo, citujem: „na základe verifikačného konania z 8. a 9. septembra 1998, ktoré bolo vykonané na ľubovoľne zvolených pacientoch“.
Prečo sú – napriek tomu – jeho tézy v praktickej liečbe odmietané a nevyužívané, keď dnes už aj akademická medicína vplyv „psyché“ radikálne neodmieta a pri niektorých chorobách ho dokonca predpokladá? Zároveň sa od doby objavu Dr. Hamera, teda od 80-tych rokov minulého storočia, jednoznačne vedecky dokázala prepojenosť a vplyv emócií s telesnými orgánmi na bunkovej úrovni, objavom biochemických látok, ktoré vznikajú v dôsledku emócií a dokázateľne komunikujú s bunkou prostredníctvom receptorov na povrchu bunkovej membrány.

Padol teda aj posledný argument príkro materialistickej paradigmy, že emócie sú síce faktom, ale vedecky dokázané prepojenie medzi nimi a fyzickým pôsobením na ľudské orgány neexistuje…

Ing. Zoltán Németh, Mgr. Karina Kurtová a Barnai Roberto 11. 03. 2019

Od objavenia teórie Novej medicíny Dr. Hamera sa odhaduje, že počet ním a jeho „žiakmi“ a nasledovníkmi zdokumentovaných prípadov je už cca 40 tisíc, ktoré bez výnimky potvrdzujú jeho tvrdenia. V tejto súvislosti je zaujímavé, že – napriek dehonestácii „pozostalosti“ Dr. Hamera – jeho „objav“ využíva mnoho lekárov, konzultantov a poradcov vo viacerých krajinách (Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Kanada). V Maďarsku rozpracoval jeho metódu do ucelenej koncepcie Barnai Roberto v knihe „Biologika – Szerv Atlasz“ (BIOLOGIKA – TEAM Kft., 2014) a k jeho metóde sa verejne hlási viacero lekárov s akademickým vzdelaním. Zároveň je „biologika“ zaradená do doplnkového vzdelávania na lekárskej fakulte Semmelweisovej univerzity v Budapešti.

Čím sa zaoberá a čím sa nezaoberá Nová medicína?

Z oblasti záujmu Novej medicíny sú vylúčené ochorenia, ktoré jednoznačne nemajú duševnú resp. emocionálnu príčinu (teda stres), akými sú:

• genetické poruchy,
• úrazy a mechanické poškodenia,
• otravy potravinové a chemické (vrátane ťažkých kovov) ,
• parazitárne ochorenia,
• radiácia a vplyv elekromagnetického žiarenia.

Všetky ostatné choroby vrátane civilizačných (nádorové a kardiovaskulárne ochorenia), tzv. autoimunitné ochorenia a všetky ostatné patria do spektra, ktorými sa Nová medicína zaoberá.

Vysvetlime si, čo je podstatou Novej medicíny:

Vieme, že spúšťačom ochorenia je emocionálny konflikt (všeobecne povedané: stres).

Tento spúšťač – teda vyvolávajúca udalosť – musí spĺňať niekoľko podmienok.

Prežitá udalosť je:

• Nečakaná a prekvapivá
• Závažne a dramaticky prežívaná
• Prechodne nemá riešenie
• Je konfliktného charakteru
• Je prežívaná izolovane – teda bez možnosti akéhokoľvek zdieľania s blízkym človekom

Je to jediný vedecký a biologický systém, ktorý vysvetľuje vznik a vývoj ochorení na troch nezávislých úrovniach zároveň:

• Duša (emočný konflikt),
• Mozog (tzv. Hamerove ohniská), sú to kruhové obrazce, ktoré vznikajú v mozgu po utrpení konfliktného šoku a sú vykázateľné CT snímkom,
• Orgán (na ktorom sa prejavuje konkrétna choroba).

O čom hovorí 5 prírodných biologických zákonov
(Nová medicína zdôrazňuje slovo „zákonov“ a nie hypotéz):

1. Železný zákon všetkých ochorení (okrem mechanických poškodení, parazitárnych ochorení a otráv všetkého druhu) znie: duševný konflikt je spúšťacím impulzom každého ochorenia.

2. Každá choroba je zmysluplný charakteristický biologický program. Rozdelil chorobné prejavy na aktívnu fázu (v priebehu vnútorného emocionálneho konfliktu, kedy je medicínsky zásah opodstatnený) a liečebnú fázu (po vyriešení vnútorného konfliktu, bez nutnosti lekárskeho zásahu). V strede liečebnej fázy prichádza nevyhnutne tzv. epileptoidná kríza, v ktorej nastáva návrat symptómov choroby na krátku dobu, po nej nastáva definitívne vyliečenie. Epileptoidnú krízu nesmieme zamieňať s tzv. „koľajami“ (spúšťačmi), ktoré sú podvedomé asociácie v momente vzniku pôvodného konfliktu a môžu opätovne spustiť 1. fázu ochorenia.

3. Ontogenetický systém prepojenosti chorôb podľa zárodočných plátov – jednotlivé tkanivá tela majú špecifickú a predpokladateľnú reaktivitu:
• Orgány vzniknuté z ektodermálnych zárodočných plátov reagujú na tzv. emočný konflikt „oddelenosti, ohraničenosti“
• Orgány vzniknuté z evolučne staršej časti mezodermu reagujú na tzv. emočný konflikt „urážky, zraniteľnosti“
• Orgány vzniknuté z evolučne mladšej časti mezodermu reagujú na tzv. emočný konflikt „menejcennosti, straty sebaúcty, straty schopností“
• Orgány vzniknuté z entodermálnych zárodočných plátov reagujú na tzv. emočný konflikt „sústa“.

4. Ontogenetický systém pôsobenia mikróbov ako pomocníkov organizmu v liečebnej fáze ochorenia: mikroorganizmy v prípade orgánov tvorených z entodermu a z evolučne mladšej časti mezodermu za pomoci zápalov výrastky a nádory odbúravajú, v prípade orgánov tvorených z evolučne staršej časti mezodermu a ektodermu naproti tomu rekonštruujú úbytok postihnutého tkaniva.

5. Zákon, ktorý hovorí, že tzv. ochorenie je vývojovou súčasťou prírody ako reakcia na emočný konflikt v záujme prežitia jedinca a ľudského rodu. Ochorenie má vždy bio-logický zmysel pre človeka. Ochorenie je posolstvo, ktoré nás mobilizuje k „prežitiu“ nášho emocionálneho konfliktu a poskytuje „čas“ k jeho riešeniu. Je teda podmienené múdrosťou ľudského organizmu a nie – ako nás učí akademická medicína – chybou v mechanike, ktorú je potrebné invazívnymi prostriedkami „opravovať“. To samozrejme neznamená nepotrebnosť lekárskych zákrokov, avšak v tomto prípade ich aplikácia by už vychádzala z radikálne odlišnej paradigmy tzv. Novej medicíny.

Táto malá exkurzia Vám poskytla možnosť zamyslieť sa nad pojmom psychosomatika v širších súvislostiach – teda nielen ako nad náhodným faktorom pri ovplyvňovaní nášho života a zdravia – ale ako nad prírodným zákonom, pomocou ktorého je možné odhaliť príčinné súvislosti ochorení, predvídať ich vývoj a teda nachádzať aj efektívne riešenia s cieľom uzdravenia.

V našej poradni využívame na identifikáciu emocionálneho konfliktu Psychosomatiku – konzultáciu podľa Germánskej novej medicíny s následným koučingom v oblasti uvoľňovania emočného bloku.

Autor: Ing. Zoltán Németh

Nasledujúci dokument podrobne vysvetľuje všetky princípy Germánskej novej medicíny a jej fungovanie:
(Pre zapnutie slovenských titulkov stlačte ozubené koliesko vpravo dole a zvoľte si v titulkoch jazyk slovenčina.)