Psychosomatika - konzultácia podľa Germánskej novej medicíny

Pojem psychosomatika pochádza z gréčtiny: slovo „psyché“ znamená duša a „soma“ znamená telo. Psychosomatika je náukou o vzájomnom pôsobení duševných a telesných procesov pri vzniku a liečení chorôb. Z oblasti záujmu GNM sú vylúčené ochorenia, ktoré jednoznačne nemajú duševnú resp. emocionálnu príčinu, akými sú: úrazy a mechanické poškodenia, otravy potravinové a chemické (vrátane ťažkých kovov), parazitárne ochorenia, radiácia a vplyv elekromagnetického žiarenia. Všetky ostatné choroby vrátane civilizačných (nádorové a kardiovaskulárne ochorenia), ako aj tzv. autoimunitné ochorenia patria do spektra, ktorými sa GNM zaoberá.

122 stranový ebook
"CHOROBA JE POSOLSTVOM DUŠE"
autor: Ing. Zoltán Németh
konzultant celostného zdravia

Identifikácia psychosomatických príčin chorôb podľa Germánskej novej medicíny (GNM):

  • jednotlivé choroby sú v rámci GNM odvodené v príčinnom slede od charakteru vnútorne prežívaného emocionálneho konfliktu a z toho vyplývajúceho somatického prejavu konkrétneho chorého orgánu

Viac o Germánskej novej medicíne sa dozviete v článku tu: CHCEM VEDIEŤ VIAC
Viac o prepojení emócií a fyzických chorôb sa dozviete v článku tu: CHCEM VEDIEŤ VIAC

Vyhľadanie emočného konfliktu v čase a v príčinných súvislostiach:

  • emocionálne traumy cca 12 mesiacov pred objavením ochorenia
  • tzv. životné cykly - cyklicky sa opakujúce emocionálne konflikty od narodenia do súčasnosti
  • tzv. projektový zámer - emocionálne traumy pochádzajúce od rodičov (prežité rodičmi počas 9 mesiacov pred oplodnením až do 1 roku veku dieťaťa)

Koučing v oblasti podpory emočného zdravia:

  • koučing smerovaný k zmene postojov (resp. presvedčení) a významových kontextov, ktoré viedli k stresovému prežívaniu
  • vytvorenie individuálnej afirmácie v spolupráci s klientom metódou "Liečebný kód" (autor metódy: Dr. Alexander Loyd)
  • osvojenie techník pre zachovanie emocionálnej rovnováhy

Každý z nás má častokrát pri pohľade na vlastný život tzv. „blind spot“ (doslovný preklad z angličtiny - slepá škvrna), čo znamená, že nevidíme príčinu toho, čo sa nám deje. „Blind spot“ je väčšinou dôvodom, prečo sa nám opakujú v živote tie isté prekážky, problémy, choroby. Nedokážeme sa pozrieť na vlastný príbeh z nadhľadu alebo z iného uhla, vidieť ho z inej perspektívy a v širších súvislostiach.

Radi vám v našej poradni pomôžeme.